Fundacja Likejon - nagłówek
Strona startowa!  

FLOTA - regulamin

Kliknij!

Regulamin rekrutacji na Animatorów FLOTA

Pobierz regulamin w wersji PDF - POBIERZ

§ 1.
Informacje wstępne
1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia rekrutacji na Animatorów FLOTA, zorganizowanego w ramach projektu pt: „Frakcja Lubelskich Oddolnieaktywizujących Tajemniczych Animatorów - FLOTA jako sieć animacyjna i rzecznicza środowiska osób niesłyszących w województwie lubelskim” realizowanego w ramach umowy nr 64_I/2015 o realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r zawartej między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 a Fundacją Likejon.

§ 2.
Organizator i cel Rekrutacji
1. Rekrutacja organizowana jest w ramach Projektu FLOTA.
2. Organizatorem rekrutacji jest Fundacja Likejon.
3. Celem rekrutacji jest wyłonienie Animatorów, którzy w sposób najefektywniejszy przekażą nabytą na szkoleniach wiedzę w swoim środowisku i spowodują aktywizację środowiska osób niesłyszących wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkoleń.
4. Animatorom zakwalifikowanym w Rekrutacji zostanie zapewnione wsparcie Grantami oraz pomoc merytoryczna w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 3.
Osoby uprawnione do udziału w Rekrutacji
Uczestnikiem Rekrutacji może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące wymagania:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada obywatelstwo polskie,
c) ma stałe miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego,
d) jest osobą niesłyszącą
e) weźmie udział w szkoleniach dla animatorów

§ 4.
Rekrutacja
1. Uczestnik Rekrutacji składa ofertę zawierającą wypełniony formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie www.flota.likejon.pl

§ 5.
Wyniki rekrutacji
1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
2. Ocena i wybór najlepszych ofert zostaną dokonane przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele:
a) Fundacji Likejon,
b) Tłumaczy języka migowego,
c) Przedstawiciele środowiska Głuchych
3. Ocenie nie podlegają oferty złożone po upływie terminu ich składania, złożone w więcej niż jednym egzemplarzu.

§ 6.
Przyznanie Grantu
1. Warunki przyznania Grantu oraz realizacji działania Animatora, określać będzie Umowa zawarta przez Fundację i Animatora wyłonionego w drodze rekrutacji, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wybrani animatorzy zostaną zaproszeni przez Fundację do podpisania Umowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia oceny ofert. Zaproszenie wystosowane będzie w formie pisemnej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w ofercie.
4. W przypadku, gdy animator nie podpisze Umowy w terminie 10 dni od dnia wysłania przez Fundację zaproszenia do podpisania Umowy, albo gdy Umowa zostanie rozwiązana przed zakończeniem realizacji jej przedmiotu, Fundacja zaprosi do podpisania Umowy Animatora z listy rezerwowej.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Fundacja zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień Regulaminu. Warunkiem wejścia zmiany Regulaminu w życie jest zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: www.flota.likejon.pl , na której opublikowany jest Regulamin.
2. Uczestnictwo w Rekrutacji jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
3. Animatorzy biorący udział w rekrutacji wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek pocztowych lub kurierskich.

logo-FIO

"Frakcja Lubelskich Oddolnieaktywizujących Tajemniczych Animatorów - FLOTA jako sieć animacyjna i rzecznicza środowiska osób niesłyszących w województwie lubelskim" – projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 
 
 
 
Do góry!   Drukuj!   Mapa serwisu!
Nasz profil na Facebooku!  
Copyright © 2009-2013 Fundacja Likejon
Lublin, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Białystok, Kielce, Radom - od nas to rzut moherowym beretem!