Fundacja Likejon - nagłówek
Strona startowa!  

Statut Fundacji Likejon

PDF - statut Fundacji


 I Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Likejon”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:
  Macieja Knapa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Karola Malinowskiego, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Adama Horodeckiego, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Banderskiego w kancelarii notarialnej w Lublinie 20-071, ul. Wieniawska 8/3, w dniu 23 grudnia 2009r. działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.
 

§ 3
 1. Siedzibą Fundacji są Prawiedniki 50A, 20-515 Lublin

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja posługuje się nazwą „Fundacja Likejon” lub „Lykeion Fundation”.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


 II Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce;

 2. Wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług około biznesowych przyczyniających się do podnoszenia konkurencyjności regionalnej gospodarki;

 3. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności wśród podmiotów społecznych i gospodarczych;

 4. Promocja zdrowego trybu życia;

 5. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych;

 6. Wsparcie i rozwój kultury.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Kojarzenie przedsiębiorstw z otoczeniem instytucjonalnym (uniwersytety, szkoły, samorządy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe);

 2. Wymianę wiedzy i wdrażanie wszelkich rozwiązań innowacyjnych oraz ich promocja;

 3. Propagowanie nowych sposobów finansowania i promocji i prowadzenia kampanii reklamowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych;

 4. Propagowanie ustawicznego doskonalenia, specjalizacji i profesjonalizacji we wszelkich przejawach życia społeczno gospodarczego oraz prowadzenie w tym zakresie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających;

 5. Działalność edukacyjną szkoleniową, wydawniczą, badawczą oraz doradczą;

 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi i szeroko pojętym otoczeniem biznesu w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

 7. Rozpoznawanie i organizacja sposobów i metod podnoszenia kwalifikacji poszczególnych grup pracowniczych;

 8. Realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjno – informacyjnym;

 9. Udział w projektach o znaczeniu ponadregionalnym i ponadnarodowym.

§ 8
 1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego oraz fundacji. 

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 4. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

  • 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

  • 18.1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ

  • 47.1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

  • 47.91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

  • 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

  • 58.1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

  • 58.19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

  • 58.2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

  • 62.0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

  • 62.01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

  • 62.02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

  • 62.03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

  • 62.09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

  • 63.1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

  • 63.12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

  • 70.2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

  • 70.21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

  • 70.22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

  • 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

  • 73.1 REKLAMA

  • 73.11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

  • 73.12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW

  • 73.12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

  • 73.12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

  • 73.12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

  • 73.12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY

  • 79.11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

  • 85.59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

  • 85.59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

  • 85.59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

  • 85.60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ INFORMATYKI

  • 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

  • 93.1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

  • 93.11 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

  • 93.12 DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

  • 93.13 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

  • 93.19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

  • 93.2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

  • 82.2 USŁUGI CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

  • 73.20.Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

  • 61 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.


 III Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych (2000 złotych na cele statutowe i 1000 złotych na działalność gospodarczą), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. odsetek i depozytów bankowych,

 6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

 7. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 11
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


 IV Władze Fundacji

§ 12

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji;

 2. Zarząd Fundacji.

§ 13
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z jednego do sześciu członków.

 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

 4. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić także inne niż Fundatorzy osoby powołane uchwałą Rady Fundacji podjętą jednomyślnie.

 5. Odwołanie członka Rady Fundacji, nie będącego Fundatorem, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 6. Członkostwo Fundatorów w Radzie Fundacji ustaje jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci.

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 10. Członkom Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji przysługuje prawo do wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Fundacji ustala Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 11. W celu szczegółowego określenia zasad funkcjonowania Rady Fundacji Rada Fundacji może uchwalić „Regulamin Rady Fundacji”.

§ 14
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Fundacji adres e-mailowy lub przez wręczenie i podpisanie pisemnego zaproszenia na Radę.

 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, Wymogiem koniecznym do ważności uchwał Rady Fundacji jest prawidłowe powiadomienie jej członków o planowanym posiedzeni.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

 3. Reprezentowanie Fundacji w stosunkach z Członkami Zarządu.

 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

 6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 7. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 17
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

§ 18
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  2. uchwalanie regulaminów, z zastrzeżeniem § 13 ust. 11 niniejszego Statutu,

  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,

  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

  7. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu lub inna umocowana przez niego osoba za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Fundacji adres e-mailowy.

 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną na wskazany przez członków Zarządu adres e-mailowy lub przez wręczenie i podpisanie pisemnego zaproszenia na Posiedzenie Zarządu.

 5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – większością 2/3 głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie.

 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 8. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok.

 9. Zarząd może powołać prokurenta w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 10. W przypadku Zarządu jednoosobowego Posiedzenia Zarządu są ważne pod warunkiem uczestniczenia w nich członków Rady Fundacji poinformowanych o Posiedzeniu jak w § 14 ust. 3.


 V Sposób Reprezentacji

§ 19
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają, w przypadku wieloosobowego Zarządu - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Członka Zarządu wraz z Prokurentem, w przypadku jednoosobowego Zarządu – Prezes Zarządu.

 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach, w których wartość zobowiązań majątkowych przekracza 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do podejmowania zobowiązań, o których mowa w ust. 2, wymagane jest poinformowanie o podejmowanym zobowiązaniu wszystkich Członków Rady za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną na wskazany przez nich adres e-mailowy przed podjęciem zobowiązania.


 VI Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą także dotyczyć, określonych w akcie założycielskim, celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.


 VII Połączenie z inną fundacją

§ 21
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Rada Fundacji.


 VIII Likwidacja Fundacji

§ 23
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
 

 
 
 
 
Do góry!   Drukuj!   Mapa serwisu!
Nasz profil na Facebooku!  
Copyright © 2009-2013 Fundacja Likejon
Lublin, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Białystok, Kielce, Radom - od nas to rzut moherowym beretem!